线转窗框 / Frame

线转窗框 / Frame

  • 2020-07-25
  • 16804
S4U_线转框架(s4u Frame)通过面(边缘,曲线)制作框架

简介

通过面(边缘,曲线)制作框架。

图标 功能名称 功能介绍
       线转窗框        选中面,点击图标激活工具,设置边界高度、宽度,框架高度、宽度等,点击确定即可生成窗框。

演示

共有 0 条评论

插件名称 线转窗框
插件版本 3.2.15_20240405
插件作者 Suforyou
SketchUp SketchUp 2018
SketchUp 2019
SketchUp 2020
SketchUp 2021
SketchUp 2022
SketchUp 2023
SketchUp 2024
操作系统 windows mac
智达云版本 支持所有版本
 猜你喜欢