Fredo基础增强工具 / FredoSketch

Fredo基础增强工具 / FredoSketch

  • 2023-02-27
  • 6667
可以移动和旋转

简介

>可以移动和旋转物体。

图标 功能名称        功能介绍
移动       选择物体可以移动物体,ctrl复制
       旋转        选择物体可以旋转物体,ctrl复制。

共有 0 条评论

插件名称 Fredo基础增强工具
插件版本 1.2a1.2a_20230719
插件作者 Fredo6
SketchUp SketchUp 2018
SketchUp 2019
SketchUp 2020
SketchUp 2021
SketchUp 2022
SketchUp 2023
操作系统 windows mac
智达云版本 智达云5.2.5版本以上
 猜你喜欢