导出OBJ / OBJ Exporter

导出OBJ / OBJ Exporter

  • 2020-09-29
  • 3415
导出OBJ (OBJexporte)可以将skp文件导出为obj格式的模型文件,同时生成MTL材质文件和贴图文件。

简介

可以将skp文件导出为obj格式的模型文件,同时生成MTL材质文件和贴图文件。

图标 功能名称 功能介绍
       导出OBJ        首先保存模型,点击导出OBJ图标会自动导出OBJ文件

演示

共有 0 条评论

插件名称 导出OBJ
插件版本 3.6_20240405
插件作者 TIG
SketchUp SketchUp 2018
SketchUp 2019
SketchUp 2020
SketchUp 2021
SketchUp 2022
SketchUp 2023
SketchUp 2024
操作系统 windows mac
智达云版本 支持所有版本
 猜你喜欢